Standing Asanas Series One

Vrikshasana (Tree pose) The Sanskrit word vriksha means “tree” and asana meaning “pose”.  It is a balancing asana and a standing meditative pose as per hatha yoga...

Categories